image
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > GDPR

GDPR 

Informace o zpracování osobních údajů 

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba, dále jen „škola“, je správcem osobních údajů a zpracovává je.

Název organizace

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba

Jílová 8, Olomouc, 779 00

s působností na adrese

Vančurova 4, Olomouc, 779 00

IČO: 04999738

ID datové schránky: 5ve2fhy

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,  emailem nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je JUDr. Marek Juráš, Ph. D.

Škola je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních předpisů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti školy.

Účel zpracování

 • Vedení dokumentace školy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační, adresné, jiné údaje
 • nezbytné zdravotní údaje

Kategorie subjektu údajů

 • Žáci
 • Zákonní zástupci
 • Zaměstnanci

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • Orgány veřejné správy
 • Účetní a mzdová firma

Doba zpracování

po dobu vzdělávání žáka na škole, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou vyžadují právní předpisy

V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Informace pro zájemce o přijetí ke vzdělávání  

Požadované údaje o žákovi, jeho zákonném zástupci, bydlišti a další identifikační údaje jsou uloženy výše uvedeným zákonem. Pokud má správce rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání, musí mu zákonný zástupce sdělit identifikační údaje uchazeče a své osobní údaje tak, jak to vyžaduje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě správce nemůže o žádosti rozhodnout, případně rozhodnutí doručit

Informace pro zájemce o zaměstnání

Zaslaná písemná žádost o přijetí do pracovního poměru musí být směřována výhradně na e-mail školy (info@zsdobrenalady.cz) a jeho odesláním byl vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt.

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů

Základní škola přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu splatným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověření totožnosti při osobním podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.