image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada funguje při všech školách. Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

  • Zasedá alespoň dvakrát ročně
  • Vyjadřuje se k návrhům ŠVP (školní vzdělávací program)
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • Podílí se na zpracování koncepce rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření
  • Projednává inspekční zprávy ČŠI
  • Podává zřizovateli návrh na odvolání ředitele školy a vyhlášení konkurzu

Zřizovatel Soukromé základní školy Dobré nálady, školská právnická osoba v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl o tom, že Školská rada školy má 3 členy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.

Volby do školské rady